สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวเลขฮินดูอารบิก   3  4  ตัวเลขไทย  ๓  ๔ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแสดงจำนวน “สาม” และ “สี่”  ตามลำดับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

        ค 1.1 ป.1/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

จุดประสงค์การเรียนรู้   

       1. เพื่อให้นักเรียนสามารถ อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 3 และ 4

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 1.4

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 3 และ 4 19 พ.ค. 66 (มีใบงาน)