สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวเลขฮินดูอารบิก 1  2   ตัวเลขไทย  ๑  ๒ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแสดงจำนวน  โดยเขียนเป็นตัวหนังสือได้  “หนึ่ง” และ “สอง”  ตามลำดับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

จุดประสงค์การเรียนรู้   

      1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 1 และ 2

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 1.3

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 1 และ 2 18 พ.ค. 66 (มีใบงาน)