สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ใช้คำศัพท์และโครงสร้างทางภาษาในการสื่อสารเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง เพื่อถามและตอบเกี่ยวกับสถานที่ตั้งและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่สามารถทำได้ในสถานที่ต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจคำศัพท์และโครงสร้างทางภาษาในการบอกที่ตั้งและสถานที่จากสถานการณ์ที่กำหนดได้ถูกต้องตามโครงสร้างประโยค

2. ถามและตอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่สามารถทำได้ในสถานที่ต่างๆ

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่

2. เขียนบรรยายเรื่องเกี่ยวกับการบอกที่ตั้งและสถานที่จากสถานการณ์ที่กำหนด

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. กล้าแสดงออก

4. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และการเขียนประโยค (จากสถานการณ์ที่กำหนด)

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์           

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Let’s Have Some Fun!
ชั่วโมง Let’s Have Some Fun!
เรื่อง Saying Where! 21 ก.ย. 66 (มีใบงาน)