สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 นักเรียนสื่อสารเกี่ยวกับห้องนอนและสิ่งของภายในห้องนอน ด้วยคำศัพท์ สำนวนและโครงสร้างภาษา There is/ There are ได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1.  รู้และเข้าใจความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของในห้องนอน

2.  เลือกใช้คำศัพท์ และ เขียนประโยคในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับของใช้ภายในห้องนอนได้ closet, pillowcase, bedsheet, mattress, curtain

2. เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งของภายในห้องนอนได้

3. วาดและบรรยายภาพเกี่ยวกับห้องนอนของตนได้

ด้านคุณลักษณะ

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

3. กล้าแสดงออก

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำ

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน (วาดภาพห้องนอน)

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง My Home
ชั่วโมง My Home
เรื่อง This Is My Bedroom 26 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)