สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคในการสื่อสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

สามารถใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคในการสื่อสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวได้

ด้านทักษะกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวได้

2. เขียนประโยคเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวได้

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กล้าแสดงออก

- คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

ความสามารถในการสื่อสาร

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง All of Me
ชั่วโมง All of Me
เรื่อง Meet My Family 29 พ.ค. 66 (มีใบงาน)