สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ผู้เรียนสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้         

 1. รู้และเข้าใจคำศัพท์และโครงสร้างประโยคเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของบุคคล

 2. ถามและตอบเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของบุคคลได้

ด้านทักษะและกระบวนการ 

 1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของบุคคลได้

 2. เขียนข้อมูลทั่วไปของตนเองได้

   ด้านคุณลักษณะ 

 1. ใฝ่เรียนรู้

 2. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง All of Me
ชั่วโมง All of Me
เรื่อง Student’s Profile 22 พ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)