สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บทบาทหน้าที่ของการจัดการการแสดง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่ของการจัดการแสดง

ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถอธิบายเรื่องบทบาทหน้าที่ของการจัดการแสดงได้

ด้านคุณลักษณะ

นักเรียนมีวินัย

นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

-การถาม/ตอบคำถาม สรุปบทเรียน การร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม

-ชิ้นงาน

เครื่องมือ

-แบบประเมิน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจัดการแสดงและการวิจารณ์การแสดง
ชั่วโมง การจัดการแสดงและการวิจารณ์การแสดง
เรื่อง บทบาทหน้าที่ของการจัดการแสดง 18 ส.ค. 66 (มีใบงาน)