ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอนโดย ครูชมพูนุท ภู่สกุล
ครูผู้สอน ครูชมพูนุท ภู่สกุล
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ นาฏศิลป์ ม.1

ครูชมพูนุท ภู่สกุล
นาฏศิลป์

แผนการสอน นาฏศิลป์

รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อิทธิพลของนักแสดง
รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นาฏยศัพท์และภาษาท่า
รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การแสดงนาฏศิลป์และรำวงมาตรฐาน
รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การผลิตและการแสดงละคร
รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การละครไทย

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ