สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน เป็นสิ่งที่สามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาได้ ซึ่งอาจมีแนวทางการ

แก้ปัญหาที่หลากหลาย การสร้างแนวทางในการแก้ปัญหาทำได้โดยอาศัยประสบการณ์ ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อสร้างเป็นทางเลือก แล้วเลือกแนวทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัชี้วัด

ว 4.2 ป. 4/4  รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. การสร้างทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ปัญหา

2. สร้างทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ปัญหา

3 มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1 การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2 สังเกตทักษะทางการบวนการเทคโนโลยีขณะทำกิจกรรม

3 สังเกตคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การนำเสนอข้อมูล
ชั่วโมง การนำเสนอข้อมูล
เรื่อง การนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ(1) 24 ส.ค. 66 (มีใบงาน)