สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 4.2 ป. 4/3  ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

จุดประสงค์

1. การค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

2. การปกป้องข้อมูลส่วนตัว

3 มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1 การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2 สังเกตทักษะทางการบวนการเทคโนโลยีขณะทำกิจกรรม

3 สังเกตคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การค้นหาข้อมูล
ชั่วโมง การค้นหาข้อมูล
เรื่อง การค้นหาและการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย (3) 13 ก.ค. 66 (มีใบงาน)