สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การรวบรวมข้อมูลที่ได้มาให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นระบบ แล้วจึงประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว ๔.๒ ป. ๔/๔ รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์

1. การรวบรวมข้อมูล

2. ประมวลผลข้อมูล

3. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2. สังเกตทักษะทางการบวนการเทคโนโลยีขณะทำกิจกรรม

3. สังเกตคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การรวบรวมข้อมูล
ชั่วโมง การรวบรวมข้อมูล
เรื่อง การรวบรวมและการประมวลผลข้อมูล (2) 15 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)