สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหาผลหารของจำนวนเต็ม มีหลักการ ดังนี้

  • ถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวน เต็มบวกทั้งคู่ ใช้วิธีเดียวกับ การหารจำนวนนับ ซึ่งได้ผลหาร เป็นจำนวนเต็มบวก
  • ถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวน เต็มลบทั้งคู่ ให้นำค่าสัมบูรณ์ ของตัวตั้งหารด้วยค่าสัมบูรณ์ ของตัวหาร แล้วตอบเป็นจำนวน เต็มบวก
  • ถ้าตัวตั้งและตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มลบโดยที่อีกตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวก ให้นำค่าสัมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่า สัมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ม.1/1  เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ  และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถ

1. หาผลหารของจำนวนเต็มที่กำหนด

2. เขียน หรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาที่กำหนดให้ โดยใช้ความรู้เรื่องการหารจำนวนเต็ม

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1. แก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการหารจำนวนเต็ม                                                                                                                                             

2. สื่อสารและสื่อความหมายในการอธิบายการหาผลลัพธ์จากการหารจำนวนเต็ม หรือแก้ปัญหาในชีวิตจริง

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจแบบฝึกหัด 8 : การหารจำนวนเต็ม

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 แบบฝึกหัด 8 : การหารจำนวนเต็ม

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แรกพบจำนวนเต็ม
ชั่วโมง แรกพบจำนวนเต็ม
เรื่อง คิดก่อน ค่อยลองทำ (8) 7 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)