สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  จำนวนเต็มประกอบด้วยจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบและศูนย์ ดังนั้นจำนวนเต็มได้แก่ ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,...

  การเปรียบเทียบจำนวนเต็มสองจำนวนหรือมากกว่าสองจำนวน สามารถทำได้โดยการลงจุดบนเส้นจำนวน แล้วใช้หลักการพิจารณาที่ว่าจำนวนเต็มที่อยู่ทางขวาจะมากกว่าจำนวนที่อยู่ทางซ้ายเสมอ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ม.1/1  เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ  และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถ

1. ระบุหรือยกตัวอย่างจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และศูนย์

2. เปรียบเทียบจำนวนเต็ม

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายในการเปรียบเทียบจำนวนเต็มโดยใช้เส้นจำนวน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจแบบฝึกหัด 1

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 แบบฝึกหัด 1 :จำนวนเต็มและการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แรกพบจำนวนเต็ม
ชั่วโมง แรกพบจำนวนเต็ม
เรื่อง รู้จักกันก่อน 16 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)