สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพับกระดาษเป็นรูปหน้าสัตว์ต่างๆ ที่อยู่ในนิทานทำให้นักเรียนได้ใช้จินตนาการและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.1/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.1/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

         1. บอกวิธีการพับกระดาษเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้

         2. พับกระดาษเป็นรูปสัตว์ต่างๆในนิทานได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์

         3. มีความภาคภูมิใจในการพับกระดาษเป็นรูปสัตว์ต่างๆในนิทาน

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 3 กระดาษแปลงร่าง
ชั่วโมง กระดาษแปลงร่าง
เรื่อง นิทานหรรษา 22 ก.ย. 66