สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร มีหลายชนิด ควรเลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้สะดวกในการรับประทานอาหาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.๑/๑ บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.๑/๓ ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

 จุดประสงค์

         1 ยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารได้

         2 ใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารได้อย่างถูกวิธี

         3. ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 2 หยิบจับให้ดี
ชั่วโมง หยิบจับให้ดี
เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร 14 ก.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)