สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหยิบจับของใช้ส่วนตัวอย่างถูกวิธีจะทำให้ผู้ใช้สะดวกสบายในการใช้งาน และไม่สกปรกไม่แตกเสียหาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด

ป.๑/๑ บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.๑/๓ ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

         ๑. บอกวิธีการหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัวได้

         ๒. หยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัวได้อย่างคล่องแคล่ว

         ๓.  มีมารยาทในการหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว

การวัดผลและประเมินผล

๑. การตอบคำถาม

๒. ประเมินผลงาน/ใบงาน

๓. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 2 หยิบจับให้ดี
ชั่วโมง หยิบจับให้ดี
เรื่อง การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว 23 มิ.ย. 66 (มีใบความรู้)