สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์มีความสำคัญในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และใช้ในการดำรงชีวิต ดังนั้นมนุษย์จึงควรดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างถูกต้อง

ปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยและไม่เกิดอันตราย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ป.1/1

จุดประสงค์

 1.ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)        

- บอกวิธีการดูแลรักษาส่วนของร่างกายตนเองให้ถูกต้อง สะอาด และปลอดภัย

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

- ออกแบบวิธีการดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตนเอง

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- ตระหนักความสำคัญของการดูแลรักษาส่วนของร่างกายให้ถูกต้อง สะอาด และปลอดภัย

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถามในชั้นเรียน โดยอภิปรายบอกวิธีการดูแลรักษาส่วนของร่างกายให้ถูกต้อง สะอาด และปลอดภัย

2. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาส่วนของร่างกายให้ถูกต้อง สะอาด และปลอดภัย

3. สังเกตพฤตกรรมด้าน การตระหนักความสำคัญของการดูแลรักษาส่วนของร่างกายให้ถูกต้อง สะอาด และปลอดภัย

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (3) 29 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)