สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บริเวณต่าง ๆ อาจพบสัตว์และพืชหลายชนิดอาศัยอยู่ เนื่องจากแต่ละบริเวณมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น

เช่น ป่าไม้มีกวาง มีนกอาศัยอยู่เพราะมีอาหาร น้ำ ที่อยู่อาศัย และมีที่เลี้ยงลูกอ่อน มีต้นไม้และหญ้าเพราะมีดินที่เป็นที่อยู่อาศัย มีน้ำที่ช่วยให้เจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 1.1  ป.1/2   บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่

จุดประสงค์

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)   

            อธิบายสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืช

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

สังเกตและรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชในแต่ละบริเวณ

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

             มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้จากการตอบคำถามในชั้นเรียนและตอบคำถามใบงาน (K)

2. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรมจากแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
เรื่อง ที่อยู่กับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืช (1) 19 ก.ย. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)