สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พืชมีส่วนต่าง ๆ  ได้แก่ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด แต่ละส่วนมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น      ใบมีลักษณะเป็นแผ่น ส่วนใหญ่มีสีเขียว ดอกส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นกลีบซ้อนกัน มีหลายสี รากมีลักษณะเป็นเป็นเส้นเล็ก ๆ สีขาว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ป.1/1

จุดประสงค์

1.ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)        

- บรรยายหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

- สังเกตข้อมูลลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถามในชั้นเรียน การบรรยายหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช

2. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม สังเกตลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช

3. สังเกตพฤตกรรมด้าน การมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช (3) 17 ส.ค. 66 (มีใบงาน)