สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สัตว์แต่ละชนิดมีส่วนต่าง ๆ หลายส่วน ซึ่งแต่ละส่วนอาจมีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2  ป.1/1   ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์และพืช รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์

1.ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)        

             - ระบุชื่อส่วนต่าง ๆ ของสัตว์

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

- สังเกตลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

  - มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องลักษณะส่วนต่าง ๆ ของสัตว์จากการตอบคำถามในชั้นเรียนและการทำใบงาน (K)

2 .ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรมจากแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (1) 6 ก.ค. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)