สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

มนุษย์ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยแต่ละส่วนของร่างกายมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต เช่น ตาใช้ในการมอง มือใช้ในการหยิบจับ

ขาและเท้าใช้ในการเคลื่อนที่ หากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนั้นทำหน้าที่ไม่ได้หรือทำได้ไม่ดี อาจส่งผลต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ไม่ปกติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ป.1/1

จุดประสงค์

1.ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)        

- อภิปรายและบอกความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

- ออกแบบและแสดงบทบาทสมมติเพื่อบอกความสำคัญของส่วนต่าง ๆ
ของร่างกาย

- สังเกตการใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการแสดงบทบาทสมมติ

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- ตระหนักความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถามในชั้นเรียน โดยอภิปรายและบอกความสำคัญของส่วนต่าง ๆของร่างกาย

2. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม ออกแบบและแสดงบทบาทสมมติเพื่อบอกความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และสังเกตการใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการแสดงบทบาทสมมติ

3. สังเกตพฤตกรรมด้าน การตระหนักความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1) 22 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)