สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายในร่างกายมนุษย์มีหลายส่วน เช่น สมอง หัวใจ ปอด กระดูก กระเพาะอาหาร ลำไส้ โดยแต่ละส่วนทำหน้าที่แตกต่างกัน และทำหน้าที่ร่วมกัน

เช่น สมอง ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกาย หัวใจทำหน้าที่ส่งเลือดไปเลี้ยงร่างกาย ปอดทำหน้าที่แลกเปลี่ยน กระดูกทำหน้าที่เป็นโครงร่างของร่างกาย

กระเพาะอาหารและลำไส้ทำหน้าที่ย่อยอาหาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด ป.1/1

จุดประสงค์

1.ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)        

              - บรรยายหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

- ลงความเห็นข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถามในชั้นเรียน โดยบรรยายหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

     - สังเกตหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์

     - ลงความเห็นข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์

3. สังเกตพฤตกรรมด้าน มุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (3) 8 มิ.ย. 66 (มีใบงาน )