สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

มนุษย์มีส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายในร่างกาย ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น สมอง หัวใจ กระดูก ตับ แต่ละส่วนมีลักษณะแตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ป.1/1

จุดประสงค์

1 ระบุชื่อและบรรยายลักษณะของส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายในร่างกาย

2 สังเกตลักษณะของส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายในของร่างกายของตนเอง

3 มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. การทำใบงานและอภิปรายในชั้นเรียน

2. การทำกิจกรรมในชั้นเรียน

3. ประเมินด้านคุณธรรมด้วยแบบสังเกต

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (3) 23 พ.ค. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และบัตรคำ)