สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุชื่อและอธิบายคุณลักษณะของเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าลมทองเหลือง เครื่องกระทบจังหวะ และเครื่องคีย์บอร์ด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุชื่อและอธิบายคุณลักษณะของเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าลมทองเหลือง เครื่องกระทบจังหวะ และเครื่องคีย์บอร์ด

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจำแนกประเภทของเครื่องดนตรีสากล

ด้านทักษะและกระบวนการ

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจำแนกประเภทของเครื่องดนตรีสากล

ด้านคุณลักษณะ

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย

2. เพื่อให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้

3. เพื่อให้ผู้เรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เกณฑ์การประเมิน เรื่อง เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมทองเหลือง เครื่องกระทบจังหวะ และคีย์บอร์ด

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องดนตรีน่ารู้และวงดนตรีประเภทต่าง ๆ
ชั่วโมง เครื่องดนตรีน่ารู้และวงดนตรีประเภทต่าง ๆ
เรื่อง เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมทองเหลือง เครื่องกระทบจังหวะ และเครื่องคีย์บอร์ด 27 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)