สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น ผู้พูดจะต้องแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุและผล หรือมีข้อมูลมาสนับสนุนความคิดเห็นของตนเอง การแสดงความคิดเห็นเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ผู้พูดกล้าคิดและกล้าแสดงความคิดนั้นออกมา และยังฝึกให้เป็นผู้ที่มีเหตุผล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 3.1  ม.1/3.พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการและองค์ประกอบในการพูดแสดงความคิดเห็น

2. พูดแสดงความคิดเห็น

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. นักเรียนทำกิจกรรมการพูดแสดงความคิดเห็น

2. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินกิจกรรมการพูดแสดงความคิดเห็น

2. แบบประเมินพฤติกรรมการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง บทฝึกอ่านกับเรื่องเล่า
ชั่วโมง บทฝึกอ่านกับเรื่องเล่า
เรื่อง แพรวพราวทัศนะ (2) 3 ส.ค. 66 (มีใบความรู้)