สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเขียนแสดงความคิดเห็น หมายถึง  การเขียนที่ประกอบด้วยข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงกับการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ความคิดเห็นควรจะมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์การเขียนแสดงความคิดเห็นมักปรากฏในรูปของบทความตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  เช่น  หนังสือพิมพ์  วารสาร  นิตยสาร เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 2.1  ม.1/6   เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการเขียนแสดงความคิดเห็น

2. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. นักเรียนทำใบงานที่ 1  เรื่อง “การแสดงความคิดเห็น”

2. นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง “การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อสิ่งพิมพ์”

3. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

8.2 เครื่องมือ

1. ใบงานที่ 1  เรื่อง “การแสดงความคิดเห็น”

2. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง “การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อสิ่งพิมพ์”

3. แบบประเมินพฤติกรรมการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง บทฝึกอ่านกับเรื่องเล่า
ชั่วโมง บทฝึกอ่านกับเรื่องเล่า
เรื่อง แพรวพราวทัศนะ (1) 27 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)