สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 บทประพันธ์นิราศภูเขาทองในระหว่างการเดินทางของสุนทรภู่ ที่มาถึงบริเวณตำบลกรุงเก่า ซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้พลบค่ำ โดยกวีเดินทางผ่านจวนจอมผู้รั้งที่เคยรับราชการด้วยกัน และจอดเรือที่หน้าวัดพระเมรุ เพื่อเตรียมรอนมัสการเจดีย์ภูเขาทองในรุ่งเช้า โดยกลางดึกเกิดเหตุการณ์โจรขึ้นเรือ แต่ไม่มีสิ่งของใดๆ หาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 1.1 ม.1/1    อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

ท 5.1 ม.1/1    สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

ท 5.1 ม.1/2    วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ

ท 5.1 ม.1/3    อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

ท 5.1 ม.1/4    สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สรุปเนื้อหาของนิราศภูเขาทองได้

2. ถอดความหมายของคำประพันธ์ได้

3. วิเคราะห์คุณค่าทางวรรณคดีได้   

4. อ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้ถูกต้องตามการเว้นวรรคตอนการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ตรวจใบงานที่ 9 เรื่อง การเดินทางของสุนทรภู่ในนิราศภูเขาทอง

2. สังเกตพฤติกรรมอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

3. การสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

8.2 เครื่องมือ

1. ใบงานที่ 9 เรื่อง การเดินทางของสุนทรภู่ในนิราศภูเขาทอง

2. แบบประเมินพฤติกรรมการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

3. แบบประเมินพฤติกรรม

                  

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระหว่างทางบันทึก
ชั่วโมง ระหว่างทางบันทึก
เรื่อง สรรสร้างนิราศภูเขาทอง (9) 20 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)