สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและประยุกต์ศัพท์พื้นฐานทางดนตรีสากล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและประยุกต์ศัพท์พื้นฐานทางดนตรีสากล

ด้านทักษะและกระบวนการ

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน และร้องโน้ตในกุญแจโซ อัตราจังหวะธรรมดา และเครื่องหมายประจำกุญแจเสียงไม่เกิน ๒ ชาร์ป และ ๒ แฟล็ต ที่มีเครื่องหมายความเข้มเสียง เส้นคู่กั้นห้อง เครื่องหมายการควบคุมลักษณะเสียง เครื่องหมายซ้ำ และศัพท์พื้นฐานทางดนตรีสากล

ด้านคุณลักษณะ

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย

2. เพื่อให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้

3. เพื่อให้ผู้เรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ เรื่อง เครื่องหมายในโน้ตดนตรีสากล

2. การประเมินทักษะ เรื่อง เครื่องหมายในโน้ตดนตรีสากล

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครื่องหมายและศัพท์ทางดนตรี
ชั่วโมง เครื่องหมายและศัพท์ทางดนตรี
เรื่อง ศัพท์ทางดนตรีสากล 13 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)