สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตีความสัญลักษณ์พื้นฐานในโน้ตสากล ได้แก่ บันไดเสียง เครื่องหมายแปลงเสียง และเครื่องหมายประจำกุญแจเสียงไม่เกิน 2 ชาร์ป และ 2 แฟล็ต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตีความเครื่องหมายในโน้ตดนตรีสากล ได้แก่ เครื่องหมายความเข้มเสียง เส้นคู่กั้นห้อง เครื่องหมายการควบคุมลักษณะเสียง และเครื่องหมายซ้ำ

ด้านทักษะและกระบวนการ

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน และร้องโน้ตในกุญแจโซ อัตราจังหวะธรรมดา และเครื่องหมายประจำกุญแจเสียงไม่เกิน 2 ชาร์ป และ 2 แฟล็ต ที่มีเครื่องหมายความเข้มเสียง เส้นคู่กั้นห้อง เครื่องหมายการควบคุมลักษณะเสียง และเครื่องหมายซ้ำ

ด้านคุณลักษณะ

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย

2. เพื่อให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้

3. เพื่อให้ผู้เรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. การประเมินความรู้ เรื่อง เครื่องหมายในโน้ตดนตรีสากล

2. การประเมินทักษะ เรื่อง เครื่องหมายในโน้ตดนตรีสากล   

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครื่องหมายและศัพท์ทางดนตรี
ชั่วโมง เครื่องหมายและศัพท์ทางดนตรี
เรื่อง เครื่องหมายในโน้ตดนตรีสากล 6 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)