สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น และการปฏิบัติดนตรี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตีความสัญลักษณ์พื้นฐานในโน้ตสากล ได้แก่ เครื่องหมายประจำจังหวะ โน้ตประจุด และจังหวะยก

ด้านทักษะและกระบวนการ

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน และร้องโน้ตในกุญแจโซและอัตราจังหวะธรรมดา

ด้านคุณลักษณะ

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย

2. เพื่อให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้

3. เพื่อให้ผู้เรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวโน้ตดนตรีมหาสนุก
ชั่วโมง ตัวโน้ตดนตรีมหาสนุก
เรื่อง Time signature 23 พ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)