สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอยู่ร่วมกันในสังคม สมาชิกทุกคนควรมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/3 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำกิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย

จุดประสงค์

         1. อธิบายการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย

         2. วิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย

         3. ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 5 ประชาธิปไตยใกล้ตัว
ชั่วโมง ประชาธิปไตยใกล้ตัว
เรื่อง การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย 26 ก.ย. 66 (มีใบงาน บันทึกการเรียนรู้ และแบบประเมินตนเอง)