สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การมีส่วนร่วมตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยเป็นการปลูกฝังและสร้างพื้นฐานการใช้ชีวิตตามกระบวนการประชาธิปไตย เพื่อให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/3 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำกิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย

จุดประสงค์

        1. อธิบายการมีส่วนร่วมในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย

         2. วิเคราะห์การมีส่วนร่วมในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย

         3. ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 5 ประชาธิปไตยใกล้ตัว
ชั่วโมง ประชาธิปไตยใกล้ตัว
เรื่อง การมีส่วนร่วมในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย 22 ก.ย. 66 (มีใบงาน)