สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทุกคนในโรงเรียนล้วนมีบทบาทหน้าที่และสิทธิแตกต่างกันไป การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และสิทธิที่ตนเองได้รับอย่างเหมาะสมจะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ป.1/2 ระบุบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน

จุดประสงค์

         1. อธิบายบทบาทหน้าที่ สิทธิของตนเองในโรงเรียน

         2. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ สิทธิของตนเองในโรงเรียน

         3. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ สิทธิของตนเองในโรงเรียน

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 4 สังคมน่าอยู่
ชั่วโมง สังคมน่าอยู่
เรื่อง บทบาทหน้าที่ สิทธิของตนเองในโรงเรียน 15 ก.ย. 66 (มีใบงาน และแบบประเมินตนเอง)