สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โครงสร้างของครอบครัวประกอบด้วย สมาชิกภายในครอบครัวที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด เช่น พ่อ แม่ ลูก ซึ่งทุกคนล้วนมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ป.1/1 บอกโครงสร้าง บทบาท และหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน

จุดประสงค์

         1. อธิบายโครงสร้างของครอบครัวได้ 

         2. วิเคราะห์โครงสร้างของครอบครัว

         3. เห็นประโยชน์ของการรู้จักสมาชิกในครอบครัว

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 4 สังคมน่าอยู่
ชั่วโมง สังคมน่าอยู่
เรื่อง โครงสร้างของครอบครัว 29 ส.ค. 66 (มีใบงาน)