สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เราจึงควรช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/3 ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด

จุดประสงค์

         1. อธิบายการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง ประหยัด และคุ้มค่า

         2. บอกวิธีการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง ประหยัด และคุ้มค่า

         3. เห็นประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง ประหยัด และคุ้มค่า

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 1 สินค้าและบริการ
ชั่วโมง สินค้าและบริการ
เรื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง ประหยัด และคุ้มค่า 13 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)