สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เราจึงควรช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด

ป.1/3 ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด

 จุดประสงค์

         1. อธิบายประเภทของทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

         2. จำแนกประเภทของทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

         3. ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 1 สินค้าและบริการ
ชั่วโมง สินค้าและบริการ
เรื่อง ประเภทของทรัพยากร (ทรัพยากรส่วนรวม) 6 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)