สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ในทุก ๆ สังคม ประกอบด้วยเพศชายและเพศหญิงมีลำดับความสำคัญและความสัมพันธ์ต่อกัน ก่อให้เกิดความผูกพันนำมาซึ่งความสุขและความภาคภูมิใจในตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

           พ 2.1 ป.1/1 ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อกัน

           พ 2.1 ป.1/2 บอกสิ่งที่ชื่นชอบ และภาคภูมิใจในตนเอง

           พ 2.1 ป.1/3 บอกลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชาย และเพศหญิง

จุดประสงค์

1. บอกลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชาย และเพศหญิง

2. จำแนกลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง

3. เห็นความสำคัญของคนรอบตัว

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. กิจกรรมกลุ่ม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
ชั่วโมง ชีวิตและครอบครัว
เรื่อง คนสำคัญในชีวิต (มีใบความรู้ แบบประเมินตนเอง บันทึกการเรียนรู้)