สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สมาชิกในครอบครัวทุกคนมีบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆการรู้จักหน้าที่ของตนเองจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย

ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนได้ดี และเป็นแนวการปฏิบัติตนให้เป็นเด็กดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

         พ 2.1 ป.1/1 ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อกัน

 จุดประสงค์

1. ระบุหน้าที่ของสมาชิกของครอบครัวและตนเอง

2. เสนอแนวทางการปฏิบัติตนตามหน้าที่ในครอบครัวของตนเอง

             3. เห็นความสำคัญของบทบาทหน้าที่ในครอบครัว

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ใบงานที่ 9 หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
ชั่วโมง ชีวิตและครอบครัว
เรื่อง หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว 9 ส.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)