สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความหมายของครอบครัว คือ สถาบันพื้นฐานของสังคมที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด รวมถึงบุคคลที่แต่งงานกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

           พ 2.1 ป.1/1 ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อกัน

จุดประสงค์

1. ระบุสมาชิกของครอบครัว

2. ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว

             3. เห็นความสำคัญของครอบครัว

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ใบงานที่ 7 ครอบครัวของฉัน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
ชั่วโมง ชีวิตและครอบครัว
เรื่อง ครอบครัวของฉัน 19 ก.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)