สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อวัยวะภายนอก เป็นอวัยวะที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและสัมผัสได้ อวัยวะภายนอกมีลักษณะและหน้าที่ที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิต 

นักเรียนต้องดูแลรักษาให้ถูกสุขลักษณะเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

         พ 1.1 ป.1/1 อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก

         พ 1.1 ป.1/2 อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก

จุดประสงค์

         1. บอกชื่อและตำแหน่งของอวัยวะภายนอก
         2. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก

         3. เสนอวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. กิจกรรม ล้างมือบ่อย ๆ

3. ชิ้นงาน ตัวของฉันนั้นมี ...

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 1 ตัวเรา
ชั่วโมง ตัวเรา
เรื่อง ตัวของฉันนั้นมี ... 12 ก.ค. 66 (มีใบความรู้ แบบประเมินตนเอง)