สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         อวัยวะในช่องปาก ประกอบด้วย ปาก ลิ้น  ฟัน และเหงือก แต่ละอวัยวะทำหน้าที่ที่สัมพันธ์กัน ดังนั้นเราควรให้ความสำคัญในการดูแลรักษาอวัยวะในช่องปากอยากถูกวิธี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          พ 1.1 ป.1/1 อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก

พ 1.1 ป.1/2 อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก

จุดประสงค์

         1. บอกชื่อและตำแหน่งของอวัยวะภายในช่องปาก
         2. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายในช่องปาก

         3. บอกวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายในช่องปาก

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ใบงานที่ 6 เรื่อง อวัยวะภายในช่องปาก (1)

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 1 ตัวเรา
ชั่วโมง ตัวเรา
เรื่อง อวัยวะภายในช่องปาก (1) 28 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)