สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยค เกี่ยวกับการขอร้องและคำสั่งที่ใช้พูดในห้องเรียนพูดคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ ตามแบบที่ฟังได้ ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ในห้องเรียน และสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ป.3/2  อ่านออกเสียงสะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต1.1 ป.3/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต1.3 ป.3/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ออกเสียงคำศัพท์ประโยคคำสั่งและบทสนทนาได้

2) บอกความหมายคำศัพท์ กลุ่มคำประโยคและบทสนทนาที่ฟังได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) พูดคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ และดำเนินการสนทนา ตามแบบที่ฟังได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจใบงาน
2. แบบประเมิน 2, 5, 9 และ 10ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School
ชั่วโมง Welcome to My Classroom
เรื่อง Classroom Language 12 ก.ย. 66 (มีใบงาน)