สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับจำนวน 1-50 การถาม-ตอบ การพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน การพูดและเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งของตนเอง ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ป.3/2  อ่านออกเสียงสะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต1.1 ป.3/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต1.3 ป.3/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ออกเสียงคำศัพท์ one–fifty ได้

2) บอกความหมายของคำศัพท์ และประโยคเกี่ยวกับจำนวนone–fifty

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน 1–50 ได้

2) เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งของของตนเองที่มีได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจใบงาน
2. แบบประเมิน 2, 5, 9 และ 10

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School
ชั่วโมง Back to School
เรื่อง How Many? 5 ก.ย. 66 (มีใบงาน)