สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียน การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียน การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งสิ่งของในห้องเรียน และการพูดบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียน ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ป.3/1 อ่านออกเสียงสะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต1.1 ป.3/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต1.3 ป.3/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ออกเสียงสะกด และบอกความหมายคำศัพท์/ประโยคเกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียนได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) พูดบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียนได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจใบงาน
2. แบบประเมิน 2,5,9 และ 10

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School
ชั่วโมง Back to School
เรื่อง Things in the Classroom 25 ส.ค. 66 (มีใบงาน)