สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียน การเรียนรู้เกี่ยวกับชนิด และสีของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย บรรยายความชอบในการแต่งกายของบุคคลที่เหมือนและแตกต่างกันและรู้จักการจำแนกการแต่งกายที่เหมือนและแตกต่างกันของบุคคล จะทำให้นักเรียนมีความรู้และสามารถนำสิ่งใกล้ตัวไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.3/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะ (Chant) ง่าย ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.3 ป.3/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ต 1.3 ป.3/2 จัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล และสิ่งของตามที่ฟังหรืออ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

- ทักษะ/กระบวนการ (P)

2) อ่านออกเสียงเรื่องสั้น ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน

- ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

3) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจใบงาน
2. แบบประเมิน 5, 9 และ 10

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self
ชั่วโมง Clothes
เรื่อง What Is She/He Wearing? 27 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ แบบประเมินตนเอง และแบบบันทึกการเรียนรู้ )