สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียน การเรียนรู้เกี่ยวกับสีของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายจะทำให้นักเรียนมีความรู้และสามารถนำสิ่งใกล้ตัวไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

- ต 1.1 ป.3/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและพูดบทเข้าจังหวะ (Chant) ง่าย ๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน

- ต 1.1 ป.3/4 ตอบคำถามจากการฟัง หรืออ่านประโยคสนทนา หรือนิทาน อ่านออกเสียงคำง่าย ๆ

- ต 1.2 ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำ สั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) บอกความหมายของคำศัพท์เรื่องสีและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้ถูกต้อง

2). พูดขอและให้ข้อมูลของตนเองเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหลากสีได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) อ่านประโยคเกี่ยวกับสีและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ได้ถูกต้อง

2) พูดขอและให้ข้อมูลเของตนเองเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจใบงาน
2. แบบประเมิน 2, 9 และ 10

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self
ชั่วโมง Clothes
เรื่อง My Clothes (1) 20 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)