สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การใช้ภาษาในการพูดแนะนำและบรรยายลักษณะของผู้อื่น เป็นการฝึกประสบการณ์ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.2 ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟังเกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟัง

ต 1.3 ป.3/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ต 4.1 ป.3/1 ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) บอกลักษณะบุคคลโดยใช้คำคุณศัพท์ได้ถูกต้อง

- ทักษะ/กระบวนการ (P)

2) พูดบรรยายลักษณะบุคคลได้

- ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

3) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจใบงาน

2. แบบประเมิน 2, 9 และ 10

3. แบบประเมินตนเอง

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self
ชั่วโมง My New Friend
เรื่อง What Does She Look Like? 16 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)