สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การขอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น อายุ รูปร่างของบุคคล และการแนะนำบุคคลที่ 3 จะมีเรื่องของวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง นักเรียนจึงควรเรียนรู้ทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

- ต 1.1 ป.3/1 ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องที่ฟังหรืออ่าน

- ต 1.1 ป.3/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

- ต 1.2 ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

- ต 1.3 ป.3/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

- ต 2.1 ป.3/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนะธรรมที่เหมาะสมกับวัย

- ต 4.1 ป. 3/1 ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ใช้คำคุณศัพท์บรรยายลักษณะได้ถูกต้อง

2) พูดบรรยายลักษณะบุคคลอื่นได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) พูดบรรยายลักษณะบุคคลอื่นได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจใบงาน
2. แบบประเมิน 2, 9 และ 10

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self
ชั่วโมง My New Friend
เรื่อง Tell Me More (1) 9 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)