สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเรียนรู้เกี่ยวกับการพูดและเขียนบรรยายลักษณะหรือรูปร่างของบุคคลจะทำให้นักเรียนมีความรู้ พื้นฐานที่สามารถนำไปใช้สื่อสารเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลรอบข้างที่เกี่ยวข้องกับตนเองในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

- ต 1.1 ป.3/3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

- ต 1.2 ป.3/4 พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟัง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- ออกเสียงและบอกความหมายคำคุณศัพท์ได้

2. ทักษะ/กระบวนการ (P)

- ถามและตอบเกี่ยวกับลักษณะหรือรูปร่างของบุคคลอื่นได้

- พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะหรือรูปร่างของบุคคลอื่นได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจใบงาน
2. แบบประเมิน 2, 9 และ 10

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self
ชั่วโมง My Body
เรื่อง Monster’s Body (2) 6 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)