สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การพูดขอและให้ข้อมูลคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ที่ถูกต้องชัดเจน ทำให้ผู้พูดและผู้ฟังมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและปฏิบัติตามคำสั่งได้ถูกต้อง ช่วยให้การสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.3/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.2 ป.3/4 พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟัง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อ่านและสะกดคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายได้

- บอกความหมายของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ได้

2. ทักษะ/กระบวนการ (P)

- อ่านประโยคเกี่ยวกับอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ได้

- พูดขอและให้ข้อมูลสั้น ๆ เพื่อระบุอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจใบงาน
2. แบบประเมิน 1, 9 และ 10

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self
ชั่วโมง My Body
เรื่อง Parts of Your Body (1) 26 พ.ค. 66 (มีใบงาน)